Matèries


S’espera que l’alumnat pugui assolir un nivell de francès equivalent al B2 del MCERL, com a mínim, al mateix temps que se familiaritzin i fer-se seus uns mètodes de treball que els condueixen una major autonomía personal. Per aquest motiu, els horaris setmanals de les dues matèries -Llengua i Literatura Franceses i Història d’Espanya i França- s’incrementen en una hora impartides íntegrament en francès.
Una diferència notable es que, en el que fa referència a la competència en llengua extrangera, el projecte, tant pels grups reduïts com pel mètode d’avaluació de la Prova Externa, assegura que la competència oral tengui la mateixa importància que l’escrita, ja que la nota global de Llengua i literatura franceses es ponderen amb el mateix valor.
L’alumnat de Batxibac cursa les matèries pròpies del batxillerat i a més, dues matèries especifiques del curriculum mixt, cursades totalmente en llengua francesa:
·         Història de França i Espanya
·         Llengua i literatura francesa
A més s’ha d’afegir, en el nostre centre i per competar l’horari lectiu, una immersió lingüística amb un intercanvi a França d’una semana a 1r i una altra a 2n.
La càrrega lectiva és la segûent:

Batxibac
Hª d’Espanya i França
Llengua i literatura francesa
1r curs
3 hores/setmana
4 hores/semana
2n curs
5 hores/setmana
4 hores/setmana

Llengua i Literatura Francesa
·       Aquesta matèria trascendeix  l’estricte aprenentatge lingüístic, ja que se proposa com a objectiu formar a l’alumnat des de una perspectiva global que afavoresqui el respecte i la comunicació intercultural.
·    L’apropament a la llengua i la literatura francesa se configura al voltant d’un tema monogràfic, amb l’ajuda d’unes lectures seleccionades per la seva idonïtat per al conjunt de l’alumnat Batxibac.

 Història d’Espanya i França
·     Aquesta matèria contempla una visió conjunta de la història recent d’Espanya i França dins d’uns límits cronològics que, en el que respecta a la prova externa, comprenen des de mitjans del segle XIX fins als nostres dies.
·        Paulatinament, l’alumnat adquireix els recursos necesaris per analitzar i comentar els aconteixements de la història d’España i França a partir de documents originals.
·       Per aquest motiu i sese desatendre els continguts propis de l’assignatura d’Història d’Espanya de 2n de Batxillerat, l’estudi en paral·lel de la història de França que es du a terme, proporciona a l’alumnat del programa Batxibac una comprensió profunda del món d’avui.


Publicacions populars