La titulació


El Rectorat de l’Acadèmia de Toulouse, expedeix a l’alumnat que ha superat l’examen del baccalauréat, el certificat de reunir els requisits per a l’expedició del Títol de baccalauréat (attestation de réussite à l’examen du baccalauréat général) conforme a l’acord de 10 de gener de 2008 entre el Govern de la República Francesa i el Govern d’Espanya. Aquest certificat es vàlid per la inscripció en l’ensenyament superior a França. Se sol·licita des del centre i se’s hi lliura a continuació a l’alumnat.
Es farà constar a l'expedient acadèmic de l'alumne que ha superat el Batxibac, amb una diligència, que ha assolit el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües en llengua francesa.

Publicacions populars

Matèries