Com és la prova externa?Per a obtenir el Diplôme du Baccalauréat, s’han de complir dues premises:
·       Estar en condicions d’obtenir el Títol de Batxiller (es a dir, superar totes les matèries de 1r i 2n de Batxillerat).
·         Superar la prova externa establerta, sobre les matèries específiques del currículum mixt corresponents al segon curs de Batxillerat.
Aquesta prova externa se convoca al final del 2n curs de Batxillerat i es única. Els exàmens ha de realizar-se íntegrament en llengua francesa i són avaluats per un tribunal extern al centre. 
Prova de Llengua i Literatura Francesa (escrit i oral)
1. Exercici escrit
L’exercici escrit se divideid en dues parts de dues hores de durada cada una.
  •  A la primera part, l’alumne ha de respondre breument a unes qüestions i redactar una exposició, de 250 paraules com a màxim, sobre un text proposat.
  • La segona part consisteix en l’elaboració d’un assaig, de 300 paraules com a màxim, sobre un dels temes d’estudi del programa de literatura.
2. Exercici oral
L’exercici oral consta de dues parts i té una durada de 40 minuts.
  •  A la primera part, de 20 minuts, l’alumne ha de preparar un tema a partir d’un text i/o document gràfic proposat, en relació amb els continguts treballats al 2n curs de Batxillerat.
  • A la segona part, de 20 minuts, s’avalúa la comprensió i expressió oral, tant individualment com en interacció, a partir del document proposat.
Per a cada exercici se proposen dues opcions diferents entre les que cada estudiant haurà de triar una.

Prova d’Història d’Espanya i França (escrita)
La prova externa d’Història d’Espanya i de França consta d’un exercici escrit sobre la Història des de mitjans del segle XIX als nostres dies, dividit en dues parts de dues hores de durada cada una.
  • La primera part consisteix en la realització d’un comentari guiat sobre un text i/o un document gràfic.
  • La segona part consisteix en el desenvolupament d’un tema relacionat amb el currículum que s’ha estudiat a 2n de Batxillerat.
Per a cada part se proposen dues opcions diferents entre les que cada estudiant en triarà una.

Publicacions populars

Matèries